Turstier

Velets turstikomite består i 2014 av:

Maria Algers Bakken (leder)
Guttorm Grundt
Hanne Guttormsen
Hilde Johansen Bakken
Pål Handelsby
Laila Handelsby.

Turstikomiteen har utarbeidet en oversikt over turstier i Hyggen. Denne har som formål å brukes ved planlegging av dugnader, skilting og merking og søknader om midler i den forbindelse. Men kan også være av interesse for de som vil bli bedre kjent med de fine turmulighetene.

Velet har i 2014 fått penger til skilting og merking av flere traseer:

  • «Gamle Hyggenvei» fra Løkka til Guttersrud
  • Fra Mastedalen og Haugane til Herstadhei, samt til Hollenderen
  • Komplettering ved Ovnerud/Høgåsen

Har du innspill til oss eller lyst til å bidra i vårt arbeide er det bare å ta kontakt!
Send oss en mail på hyggenvel@gmail.com

OVERSIKT OVER TURSTIER I HYGGEN

Innledning
3 turtraseer ble etablert og dokumentert av Velet i 2003, mens det i senere tid har blitt ryddet, merket og skiltet også andre stier uten at dette er oppdatert med turbeskrivelse og kart. I tillegg finnes en rekke fine stier og turmuligheter som er mye brukt uten at det er opprettet kart eller turbeskrivelser et samlet sted. I tillegg til Hyggen Vel, har også Herstadhei turistforening, Spikkestad Vel, Speideren og FAU/Hyggen Skole tatt ansvar for rydding/merking av stier i vårt område. Her følger en oversikt over turstier i og rundt Hyggen. Oversikten oppdateres med jevne mellomrom og danner blant annet grunnlag for planlegging av dugnader og skilt samt søknader om midler til dette arbeidet. Stiene presenteres i områdene Sentrum, Øst, Vest og Nord.

stier i sentrum

Skærabekken (blå)
En liten perle for å lufte hunden, gå på oppdagelsesferd, eller ta som snarvei til skolen. Har og et spennende og kulturelt innslag med den gamle isdammen som ruver der inne skogen. I senere tid har FAU/Skolen gjort en del arbeid langs traseen, blant annet utbedret bruer, lagt på fiberduk og grus, samt sørget for sikring med flettverksgjerde langs nederste del av bekken. I 2012 samarbeidet velet og FAU om en forsterking av brua ved isdammen, og velet ryddet et stort vindfall. Aller ytterst i sør vokser det fort igjen på sommeren, slik at selve inngangen til stien ikke synes fra veien. Noen meter til med fiberduk og grus hadde gjort nytten. Tverrforbindelsen mellom Løkkafeltet og skolen er mulig å gå med barnevogn. Med litt bærehjelp kommer en også frem med vogn ned mot sentrum/stranda.
Det ligger en del søppel i skråningene nedenfor skolen, det er skjemmende tidlig på året før det vokser til. Langs nordre del av stien er det et kort vått parti som er midlertidig avhjulpet med noen mindre stokker. Aller helst burde den steinsatte gangen som er etablert her forlenges sørover. Når bekken krysses for siste gang i nord kan en følge stien ut på gangveien, eller ta til venstre mot Løkkafeltet igjen. Ved stor vannføring er det behov for en bedre bru her.

Det er ikke skilt langs traseen. Det foreslås å lage skilt ved stiens start i sør samt (i samarbeid med Historielaget) et skilt ved isdammen som forteller om den.

Langs bekken mot Mastedalen (Oransje)
Rett ovenfor der stien kommer ut på gangveien fra Skjærabekken er det en ny sti som følger bekkedraget mot Mastedalen. Dette er en idyllisk fortsettelse av ”bekkesafarien” som egner seg for barn. Når man nærmer seg stedet hvor grusveien til Mastedalen krysser bekken i en sving, blir stien borte i veifyllingen, men man kan greit ta seg opp til veien her (litt bratt). Ved å rydde siste biten her kan man koble sammen stinettet i sentrum med turstiene i Mastedalen.

Langkilåsen ”Langen” (Lilla)
Stiene går i vakker eikeskog med masse blåveis i april. Området er mye brukt av Speideren som har etablert flere bålplasser her. Ypperlig turområde for de minste og eldste! Her er også et flott utsiktspunkt mot Øst. Det er ikke identifisert behov for å gjøre noe her annet enn å gjøre området kjent.

Gamle Hyggenvei (Burgunder)
Her gikk veien i gamle dager. Skogsveien som forbinder Hallhagan/Hestehagan med Pjokkabyen er et godt alternativ til å gå langs Hyggenveien. FAU har gjort fremstøt mot grunneier i sør for å få utvidet veien, men uten hell så langt. Fra Hallhagan fortsetter veien opp over ”svenskesletta” forbi ”1805-steinen” til Guttersrud. Komiteen mener stien/veien bør skiltes og behandles med respekt.

stier-i-ost

Mot Herstadhei fra Mastedalen/Haugane/Hestehagan (Lilla)
Stien fra Mastedalen ble ryddet under høstdugnad i 2011. De første 500 meter fra Haugane er stien våt (fjell-/gummistøvler anbefales for det østre alternativet). Videre innover fra er stien steinete og det renner en bekk delvis i stien. Alternativt går det faktisk en liten ”snarvei” (gul på kartet) fra stien til Hollenderen (grønn, se omtale nedenfor) som en kan bruke hvis en vil gå mest mulig tørrskodd. Den kommer ut igjen der hvor traseen mot Herstadhei gjør en 90 graders høyresving. Turstikomiteen anbefaler at dette alternativet skiltes. Stien mellom Bakkekroken og Haugane er fin, men ved Haugane må en følge jordekanten siden veien er sperret av diverse. Videre nordover er stien våt (her anbefales gummistøvler) og det er høyt gress. De våte strekningene foreslås merket med rødt (vinterløype). Etter å ha kommet ut på grusveien fra Røyken kan denne følges helt til skiltet tursti mot Herstadhei, eller en kan bruke stien (blå stiplet) som går av igjen etter 50-100m (for tiden merket med rød/hvite plastbånd i starten, ellers lett å følge).

Det er ingen skilt eller merking fra Mastedalen mot Herstadhei, selv om det er noen veivalg underveis. I motsatt retning er det skiltet ”Hyggen” og ”Dammen” (på skiltstolpe ved veikryss der hvor stien går videre mot Herstadhei). Det er skiltet ”Tursti Mastedalen 1,6 km” der hvor stien går inn fra grusveien mot Røyken. Turstikomiteen har planer for skilting på traseen.

Mot Dammen/Herstadhei fra Bakkekroken (Rød)
Fin gammel kjerrevei som var litt utydelig i starten inntil den ble ryddet, skiltet og merket av Hertadhei turistforening i 2013. Må brukes for ikke å vokse igjen hvert år.

Gammel veitrase Haugane-Dammen (Oransje)
Fra jordet ved Haugane går en gammel kjerrevei bratt oppover mot Dammen. Kommer inn på skrå på stien mot Herstadhei. Den er ikke skiltet eller merket, men i grei stand og ganske godt brukt. Velet har planer om skilting her.

Fra Mastedalen til Hollenderen (Grønn)
Fin sti som fortjener det ene skiltet som trengs for å vise vei. Fra Hollenderen og ned mot Hyggenveien (ved Muserudveien) er det hogstfelt og ikke noe fint å gå (2011). Mulighet for å gå opp/rydde en ny trasé sør for hogstfeltet? Selve Hollenderen går man opp på utenfor sti. Det er og fint å følge åsryggen sørvestover tilbake opp og ned flere små koller som er fine utsiktspunkt mot Hyggen (også dette utenfor sti).

stier-i-vest

Over Helgeåsen til Fagervika (Rød)
Sti opparbeidet av Velet i 2003. Kart og turbeskrivelse på Hyggen.no/Turstier. Trekonstruksjonen som snart er 10 år gammel ble inspisert og funnet i orden våren 2012. Stien er merket og skiltet, men skiltene er i dårlig stand og merkingen trenger utbedring. Et vått parti i starten ble utbedret på dugnad i 2012. Ellers er det et bratt og sleipt kort parti i bakkene ned mot Fagervika som evt. kunne vært sikret med kjetting. Flere muligheter for å lage rundløyper tilbake via jordene til båthavna, og rundt odden mot Kinnartangen (stiplet). Det er forventet at traseen vil bli en del av Kyststien (under utredning i Røyken kommune).

Kaståsen og Kinnartangrenna (Lilla)
Det har blitt etablert et klatrefelt her i 2008 som benytter stien opp gjennom Kinnartangrenna. Det er fort gjort å følge tråkket til klatreklippens topp istedenfor den mer utydelige blåmerkede stien. Da kommer man til et fantastisk utsiktsplatå! Litt ny blåmaling hadde gjort at man ikke tok feil. Partiet fra Vesthagan og inn Ugledalen ble ryddet av grunneier etter vindfall for noen år siden. Det er mulig å rote seg bort før/ved hogstfeltet, og det er også behov for rydding fra toppen av Kinnartangrenna og videre oppover (jobb for motorsag). Fra Grimsrudveien nedenfor Kinnartangen er det fullt mulig å følge vei og strandkant ned over Kinnartangen for å lage en rundtur (blå stiplet). Fortsettelsen kommer nære innpå hyttene på Kinnartangen. Over Kaståsen fortsetter sti nordvestover mot Lahell men denne stopper ”i intet”. Vinterstid har vi fulgt tråkk helt til Lahell, og også avstikkere ut på fine utsiktsplatåer. Velet har spilt inn til kommunen at dette kan være et godt ”øvre” alternativ til kyststi som vil være mulig å knytte sammen med turnett på Lahell.

Ugledalen mot Lahell (Mørkegrønn)
Dette skal være en sti brukt i gamle dager. Den ble skissert av Merete Hyggen som foreslo rydding her. Dessverre er Dyno negativ til etablering her (leier grunn av Solveig Hyggen).

Ovnerud Rundt og trappetrinna (lysegrønn)
En av traseene som ble etablert av Velet i 2003. Kart og turbeskrivelse ligger på Hyggen.no, men traseen har blitt endret i begge ender (oppdatert kart her under). Traséen ble omskiltet og ryddet for noen få år siden. Det mangler for tiden 1 skilt hver vei der hvor stien møter Østhagan på Ovnerud. Halvparten av skiltene er av gammel lakkert sort som bør skiftes ut i takt med at de blir uleselige. I 2012-2013 sto Velet bak initiativ til oppgradering av stykket mellom Hyggen Vest og Ovnerud til sykkelbar ”turvei”. Det er søkt om penger til fylket for å gruslegge hele traseen (nå gruslagt i begge ender). Ordføreren har også halvt lovet belysning og brøyting her. Vi får se.

kasteaasen

ovnerud

stier-i-nord

”Utsiktsrunden” (Lilla)
Hyggen Vest til Anilla, ble ryddet 2009 og merket med sølvspray. Det ble ikke tatt noen trær, så traseen er litt skauleis-preget. Hestehagan til Anilla (via Guttersrud) ble også ryddet en ny ”vri” her i 2009 for å komme utenom gårdstun på Guttersrud, men denne traseen ble ikke benyttet og vokste igjen sesongen etter. Det er også satt opp gjerde rundt en hytteeiendom som sperrer her, så pr. i dag benytter vi veien over gårdstunet.

Runden kan forkortes/forlenges med mange forbindelser ned mot Hyggen. Det er mulig å gå innom 5-6 flotte utsiktspunkt på veien. Det er satt opp noe skilt på denne runden, men komplett for å merke denne runden skikkelig trengs både 5-6 skilt, blåmaling og tillatelse fra mange grunneiere.

FAU og velet har søkt og fått noe midler til opparbeiding av sti/turvei mellom Muserud og Hyggen Vest. Valg av trase (se nedenfor) og avklaring med grunneiere pågår, og det blir spennende å se hva som skjer i løpet av 2014.

muserud

Fra Hyggen/Muserud mot Høgåsen (mørkegrønn) og Høgåsen rundt(rød)
Flott terreng og her har Hyggen Vel og Spikkestad Vel delt på skiltingen. Det gjenstår 2-3 skilt for å vise vei fra Hyggen.

Ovnerud rundt (lysegrønn)

Se ”Stier i Vest”.

Last gjerne ned Oversikt turstier 10.4.2014 slik at du kan ta det med på tur.

God tur! Hilsen Hyggen Velforening